top of page

Algemene voorwaarden Tecnico Service  (20/07/2023)

 • De onderzoekskosten bedragen 50€ inclusief btw. Deze dienen contant betaald te worden of tenzij dit anders wordt bedongen bij het inleveren van uw toestel. 

 • Bij het inleveren van uw toestel ter herstelling of het aanmelden van een reparatie via de website, gaat u ter gelijke tijd akkoord met de algemene voorwaarden van de herstellingsdienst Tecnico BV. ​

 • Voor volautomatische koffietoestellen zonder melkschuim-systeem: Indien de totale herstellingskost (exclusief transportkosten, inclusief onderzoekskost van 50€ incl btw) maximum 160€ incl. btw bedraagt, zal deze herstelling uitgevoerd worden zonder akkoord van de klant. Er zal enkel een toelating voor een herstelling gevraagd worden indien de herstellingskost boven 160€ incl. btw (exclusief transportkosten) zal bedragen. De toelating zal dan via mail/telefoon gevraagd worden. Deze herstellingskost van boven de 160€ incl. btw dient op voorhand betaald te worden via overschrijving van gemailde herstellingsfactuur of contant ter plaatse. ​

 • Voor volautomatische koffietoestellen met manueel melkschuim-systeem: Indien de totale herstellingskost (exclusief transportkosten, inclusief onderzoekskost van 50€ incl btw) maximum 185€ incl. btw bedraagt, zal deze herstelling uitgevoerd worden zonder akkoord van de klant. Er zal enkel een toelating voor een herstelling gevraagd worden indien de herstellingskost boven 185€ incl. btw (exclusief transportkosten) zal bedragen. De toelating zal dan via mail/telefoon gevraagd worden. Deze herstellingskost van boven de 185€ incl. btw dient op voorhand betaald te worden via overschrijving van gemailde herstellingsfactuur of contant ter plaatse. ​

 • Voor volautomatische koffietoestellen met volautomatisch melkschuim-systeem: Indien de totale herstellingskost (exclusief transportkosten, inclusief onderzoekskost van 50€ incl btw) maximum 225€ incl. btw bedraagt, zal deze herstelling uitgevoerd worden zonder akkoord van de klant. Er zal enkel een toelating voor een herstelling gevraagd worden indien de herstellingskost boven 225€ incl. btw (exclusief transportkosten) zal bedragen. De toelating zal dan via mail/telefoon gevraagd worden. Deze herstellingskost van boven de 225€ incl. btw dient op voorhand betaald te worden via overschrijving van gemailde herstellingsfactuur of contant ter plaatse.​

 • Bij niet akkoord van de prijsopgave/offerte van de herstellingskost voor koffietoestellen zonder melkschuim-systeem boven de 160€ incl. btw of voor koffietoestellen met manueel melkschuimsysteem boven de 185€ incl. btw of voor koffietoestellen met volautomatisch melkschuim-systeem boven de 225€ incl. btw, ontvangt u de onderzoekskosten van 50€ incl. btw niet terug. Indien u overgaat tot de aankoop in onze winkel van een nieuwe Melitta volautomatische espressomachine, kunt deze onderzoekskost van 50€ incl. btw recupereren. 

 • Na reparatie van uw toestel heeft u drie (3) maanden garantie op de uitgevoerde reparatie en twee (2) jaar op de vervangen onderdelen bij diezelfde reparatie door Tecnico BV.

 • (Her-) Reparaties dewelke voortkomen uit slecht of niet uitgevoerd onderhoud of kalkschade vallen niet onder garantie. Alsook stuk gegane printplaten vallen niet onder garantie tijdens de drie (3) maanden garantieperiode.

 • De toestellen die niet binnen de maand na de melding “hersteld te zijn” niet worden opgehaald, dit na schriftelijk aanmanen of via mail, vervalt het eigendomsrecht en wordt de machine vernietigd. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

 • Toestellen die door de klant werden binnen gebracht ter herstelling en hersteld zijn, kan de afhaling gebeuren na bevestiging van de reparatie. Bij deze afhaling dient de herstellingskost ter plaatse betaald te worden of tenzij anders bedongen. 

 • Zorg dat alle losse onderdelen (zoals watertank, lekbak, residu-bakje, deksels, stoompijpje, cappuccinatore, etc.) bij het toestel aanwezig zijn, om een compleet nazicht te kunnen uitvoeren tijdens herstelling van het toestel. 

 • Het toestel dient ontdaan te worden van koffiebonen, spoelwater uit lekbak, koffie-pads uit residu-bakje en water uit de watertank. Dit om vocht- en contaminatie-problemen te voorkomen tijdens het transport. De waterfilter dient verwijdert te worden voor transport, dit om uitdroging van de filter te voorkomen. Een uitgedroogde waterfilter is niet meer bruikbaar. U kunt deze in een bakje met water bewaren tot na herstel en dan weer gebruiken. 

 • Te sterk vervuilde toestellen zullen geweigerd worden voor herstelling. 

 • Bij afhaling geldt de inlever-strook als enige geldig bewijsstuk voor afhaling. 

 • Zendingen van onderdelen of brieven die ongefrankeerd aangeboden worden, zullen ten alle tijden geweigerd worden en niet in ontvangst genomen worden. 

 • Transportkosten worden hierbij niet inbegrepen en zijn dus steeds ten koste van de klant. Verzeker altijd uw zending voor transport. 

 • De klant dient altijd het te herstellen toestel zelf binnen te leveren en na herstel terug op te halen. Dit om te besparen op de transportkosten die hoog kunnen oplopen en steeds ten laste zijn van de klant. (Transportkosten heen/terug, verzekering, eventuele transportschade, nieuwe nodige verpakkingen, …)

 • Transportbox-Service:  Dit betekent dat Tecnico BV via Bpost een lege transportkist naar u toe zal sturen. In deze beschermende kist kunt u dan uw toestel veilig plaatsen. Door het meegeleverde retourticket te gebruiken, kunt u dan via Bpost deze transportkist (met uw toestel er in geplaatst) terug naar ons toe sturen. Na ontvangst van uw toestel, wordt uw toestel hersteld. Van zodra deze hersteld is, brengen wij u op de hoogte hiervan en wordt uw toestel terug naar u toe verstuurd in de transportkist. Als u het toestel ontvangen heeft, dient u enkel nog de lege transportkist naar ons toe te sturen met het meegeleverde retourticket via Bpost. Deze service kost 60,00€ incl. btw. Indien u van deze service wenst gebruik te maken, dient u ons dit schriftelijk te bevestigen en uw adres-gegevens door te geven via mail. Voor het terugzenden van de transportkist na het laatste transport naar de consument toe, wordt verwacht dat dit gebeurd binnen de twee (2) weken na ontvangst van de transportkist. Indien u door onvoorziene omstandigheden verhindert zou zijn om dit transport naar ons toe te laten voltrekken, dient u dit schriftelijk per mail te bevestigen. Bij het niet terugsturen van de transportkist binnen de twee weken na ontvangst van het laatste transport naar de consument toe, zal een schadevergoeding voor deze kist aangerekend worden ter waarde van 250,00€ wegens verlies van deze transportkist. 

 • Tecnico BV is niet aansprakelijk voor schade die opgelopen zou zijn tijdens het transport naar en van de werkplaats. (Tip: indien mogelijk transporteren in originele verpakking inclusief vulmateriaal van het aangekochte toestel) 

 • Facturen dienen betaald te worden binnen de XX dagen na factuurdatum. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt. 

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

 • De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

 • In geval van annulering van de overeenkomst is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50,- euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor Tecnico bvba om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door Tecnico BV, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper. 

 • Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van Tecnico BV. De overdracht van eigendom van de goederen die door de door Tecnico BV worden geleverd, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen. Het is de koper verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Tecnico bvba heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. Tecnico BV behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de koper verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de goederen. 

 • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de plaats waar Tecnico BV zijn vestigingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft. 

 • De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, staking van de andere partij, e.d. 

 • Tecnico BV behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de koper. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt Tecnico BV zich het recht voor de goederen terug te nemen. 

 • Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. 

 • Bij niet betaling behoudt Tecnico BV zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten. 

 • Bij niet betaling behoudt Tecnico BV zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. 

 • Tecnico BV kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. Tecnico BV kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van Tecnico BV zal ten alle tijde beperkt blijven tot de som van de geleverde goederen zoals vermeld in de overeenkomst. 

 • De nietigheid, onuitvoerbaarheid of niet afdwingbaarheid van éen of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Tecnico BV. De niet- uitoefening door Tecnico BV of door de koper van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten. 

 • De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Tecnico BV en u. Tecnico BV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

 • Onze gegevens: Tecnico BV / Dam 1 / 9270 Kalken / BTW: BE0670615438

bottom of page